KBC

De Brede Weersverzekering voor het verzekeren van schade aan gewassen door extreme & ongunstige weersomstandigheden

Boek uw afspraak Nieuwsoverzicht / De Brede Weersverzekering voor het verzekeren van schade aan gewassen door extreme & ongunstige weersomstandigheden

Met deze verzekering kunnen land- en tuinbouwers met een open teelt, zoals tuin- of akkerbouw, zich verzekeren tegen schade aan gewassen door extreme en ongunstige weersomstandigheden. Een erkende brede weersverzekering dekt minstens de fenomenen storm, hagel, vorst, ijs, neerslag en droogte. Omdat het een catastrofedekking betreft, bedoeld voor risico's die de land- en tuinbouwer zelf niet kan dragen, is er een schadedrempel op perceelniveau van toepassing. De prijszetting is sterk afhankelijk van het type bedrijf, de aanwezige teelten en de te verzekeren oppervlakte. Het is geen vereiste om het volledige bedrijf te verzekeren. De keuze kan gemaakt worden per teelt.In 2020 wijzigt de regelgeving in verband met landbouwrampen. De Vlaamse overheid kent vanaf dan een premiesubsidie toe aan land- en tuinbouwers die een erkende brede weersverzekering sluiten bij een private verzekeraar. Voor maximaal 65% van de jaarlijkse verzekeringspremie (exclusief verzekeringstaks) kan hij een subsidie ontvangen. De verzekering dient afgesloten te worden vooraleer het teeltseizoen start. Stelselmatig wordt het rampenfonds afgebouwd. Weet dat wie vanaf 2020 nog in aanmerking wil komen voor een vergoeding van het rampenfonds voor niet-verzekerde teelten, minstens 25% van zijn bedrijfsareaal moet verzekeren via een erkende brede weersverzekering. Vanaf 2025 wordt er geen vergoeding meer uitbetaald via het rampenfonds.

Meer informatie m.b.t. deze subsidieregeling kunt u bekomen bij Departement Landbouw en Visserij of via ons kantoor.